Corona

Regels en afspraken

Regels en afspraken, vastgelegd door het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats  bij de heropening van het gebouw per maandag 7 juni 2021 (rekening houdend met maatregelen van regeringszijde i.v.m. Corona)           

 

 1. Algemeen 

Het bestuur houdt zich aan de regelgeving van het RIVM en de door de Rijksoverheid gegeven aanwijzingen.  De aanwijzingen zijn onverkort van toepassing op alle op te starten hobbyactiviteiten na de opening van het gebouw op 7 juni. 

Het gedrag van de deelnemers is erop gericht dat men niet alleen zorgdraagt voor de eigen veiligheid, maar vooral óók voor de veiligheid van de andere deelnemers.

 

 1. Eigen verantwoordelijkheid 

Het al of niet deelnemen aan een hobbyactiviteit in deze coronatijd is en blijft een besluit van het individu ZELF.  Als deelnemer kunt u nooit wijzen naar anderen indien zich bij u een ongewenste (ziekte)situatie heeft voorgedaan of gaat ontstaan. Bij twijfel raden wij u aan om niet naar het hobbycentrum te komen. Volg in deze situatie het RIVM-advies en blijf thuis. 

Indien u als deelnemer onverhoopt aantoonbaar besmet raakt met het coronavirus dan bent u verplicht om dit direct te melden bij de groepsbegeleider. Bovendien dient u aan te geven met welke mede-deelnemers u in contact bent geweest. Deze verplichting geldt meteen na de (her)opening van het gebouw op 7 juni 2021

 

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Omdat het gebouw relatief kleine ruimten heeft, is het bijzonder moeilijk om een (circulaire) afstand van 1,5 meter tot elkaar te garanderen. Deze situatie is vergelijkbaar met het openbaar vervoer. Derhalve bent u verplicht om in het gebouw een deugdelijk -niet medisch- mondkapje dragen. De draagplicht geldt voor alle ruimtes in het gebouw. Buiten het gebouw hoeft u geen draagkapje te gebruiken omdat in de buitenruimte de onderlinge afstand van 1,5 meter beter gehanteerd kan worden.

Bij langdurig zittend werken op een afstand van tenminste 1,5 meter tot uw mededeelnemer hoeft het mondkapje niet gedragen te worden als de gehele groep dit beslist in een overleg.

U draagt zelf zorg voor de aanschaf en het correct dragen van het kapje binnen het gebouw. Er wordt gewezen op de medeverantwoordelijkheid van eenieder voor het handhaven van de volksgezondheid van elke aanwezige deelnemer.  

Bij verkoudheid, snotteren en hoesten onthoudt u zich van het bezoeken van het hobbycentrum. Was met regelmaat uw handen, zéker na binnenkomst in het gebouw. Gebruik de desinfecterings-middelen die hiervoor aanwezig zijn. 

 

 1. Maximumaantal personen in het gebouw 

Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn. Let op: hierop kan streng worden gecontroleerd, o.a. door BOA’s. Bij overtreding riskeert het hobbycentrum een boete!  Ook per ruimte moet het aantal personen worden beperkt. Niet alleen vanwege de te handhaven onderlinge afstand, maar óók om ervoor te zorgen dat we het maximum aantal personen in het gebouw niet overschrijden.

Dit leidt tot onderstaande maxima met betrekking tot het aantal personen per ruimte:

 

Ruimte Maximaal aantal personen in deze ruimte
Keuken 2 personen, uitsluitend gastvrouwen
Vergaderruimte 7 personen
Grote zaal 13 personen
Houtwerkplaats 6 personen, verdeeld over de ruimte
Boetseerruimte 4 personen
Mechanische werkplaats 3 personen
Plaat bewerken / lasserij 2 personen
Magazijn achter in het gebouw 5 personen
Buitenactiviteit Geen limiet, wel alle maatregelen zijn van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van alle hobbygroepen wordt flexibiliteit gevraagd om het aantal personen dat gelijktijdig in het gebouw aanwezig is te kunnen beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een groep in tweeën te splitsen en voor elke groep een aparte bijeenkomst te plannen. Het is mogelijk om daarbij de middagpauze te benutten of op een avond, zaterdag en/of zondag als groep bij elkaar te komen. 

Ook kan gekozen worden voor een bezoek van een halve groep per week, waarbij u dus om de 2 weken een aantal van uw mede-hobbyisten ontmoet. Dit alles vraagt uiteraard om flexibiliteit van alle deelnemers en de groepsbegeleiders.

We bieden de mogelijkheid om buiten bezig zijn uw hobby (op het terras, in de tent, onder het afdak van de fietsenstalling of gewoon in de openlucht) vanwege het beperken van het aantal hobbyisten in het gebouw.

De groepsbegeleiders organiseren een eventuele aanpassing van de planning en/of activiteiten zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers van hun groep. Bij vragen is uw groepsbegeleider uw contactpersoon! Bij discussie welke groep “de hoogste rechten heeft” wordt uitgegaan van de planning van de activiteiten zoals deze in maart 2020 (begin coronaperiode).

Het kan gebeuren dat groepsbegeleiders het risico van besmetting voor zichzelf en/of de leden van de groep te groot acht. In dit geval gaat de hobbyactiviteit niet door, tenzij een lid van de groep de rol van de groepsbegeleider(s) wil overnemen. 

 

 1. Beperken van direct contact in het gebouw 

Aan de groepsbegeleiders wordt gevraagd of het mogelijk is om het werken IN het gebouw te beperken. Dit kan ook door ‘’afstandswerken’’, waarbij de groepsleider in het gebouw uitsluitend thuisopdrachten verstrekt.  De contacttijd in het gebouw wordt dan beperkt tot de mondelinge instructies voor nieuwe opdrachten, die u elders uitvoert. Er zijn daardoor minder of geen werkzaamheden in het gebouw zelf, dus minder contactrisico. 

Omdat er strak gepland zal moeten worden en er tussen de activiteiten ook tijd moet zijn voor schoonmaak en ontsmetten wordt een grotere tijdsdiscipline van u gevraagd. Kom niet te vroeg, kom niet te laat, maar precies op tijd. Werk mee met de maatregelen ter beperking van besmettingen. 

 

 1. Alle deuren open 

Bij de opening van het gebouw in de ochtend worden terstond alle deuren en bovenlichten geopend. U gaat het gebouw in/uit door de deur die direct (of met een zo kort mogelijke afstand) toegang geeft tot uw hobbyruimte. Voorbeeld: de vergaderruimte is toegankelijk via de openslaande buitendeuren bij het tuinhuisje en dus niet via de gang. 

De voordeur wordt niet gebruikt als toegangsdeur, want de gang achter de voordeur is te smal om onderling 1,5 meter afstand te houden. Uitzondering: gastvrouwen, contact met de keuken en toiletbezoek.

Het toiletbezoek dient buitenom, via de voordeur, plaats te vinden. Hiervoor gelden regels, die in het gebouw zullen worden opgehangen. 

Uw jas slaat/hangt u op in uw eigen hobbyruimte, niet op de kapstok in de gang, in de vergaderruimte of in de keuken

 

 1. Buitenterrein 

Alle fietsen moeten op een andere (nog aan te wijzen) plek op het terrein worden geparkeerd. Het afdak van de huidige fietsenstalling kan dan worden gebruikt als (beschutte) werkruimte voor diverse hobby’s. Ook kunnen we hier, bij voldoende ruimte, koffiedrinken op 1,5 meter afstand. 

Op het buitenterrein wordt een tent opgesteld waaronder men -desgewenst- kan werken. Alle materialen en voorzieningen die nodig zijn om in de tent te kunnen werken worden door de deelnemers zelf verzorgd, INCLUSIEF het opruimen en ontsmetten ervan ná afloop. 

 

 1. Betalingen met contant geld 

U betaalt uw koffie/thee met contant gepast geld. Iedere deelnemer dient voor gepast muntgeld te zorgen.  

 

 1. Samen koffiedrinken 

Gezamenlijk koffiedrinken kan uitsluitend wanneer alle groepsleden zittend minstens 1,5 meter onderlinge afstand bewaren. Koffiedrinken in de keuken is daarom onmogelijk en dus niet toegestaan. In een aantal gevallen is het mogelijk om in het magazijn koffie te drinken in overleg met de overige gebruikers van het gebouw. In de buitenlucht zijn er ook voldoende mogelijkheden.

Er worden papieren bekers aangeschaft om de het afwassen te beperken. Maar u wordt dringend verzocht om een eigen koffiemok, lepeltje, suiker en melk mee te brengen en zoveel mogelijk thuis af te wassen. We willen liever geen rijen personen die hun beker/lepeltje willen afwassen. 

Elke groep zorgt er zelf voor dat de koffie/thee in de keuken wordt opgehaald.

 

 1. Ontsmetten en reinigen 

Aan alle deelnemers wordt gevraagd om met regelmaat deurklinken en andere veel aangeraakte zaken in het gebouw te ontsmetten. Ontsmettingsmiddelen worden hiervoor ter beschikking gesteld. 

Indien een groep een ruimte verlaat dan is men verplicht om al het gebruikte meubilair en andere gebruikte zaken te ontsmetten. Zodanig, dat de opvolgende groep met een veilig gevoel de ruimte en inventaris kan gebruiken. Hier gaat het om de zorg voor onszelf en alle anderen.  

Voor en gedurende de activiteit, maar zeker ná afloop ervan, wordt de ruimte adequaat geventileerd. Daardoor worden aerosolen (die virusdrager kunnen zijn) verwijderd. Tussen de activiteiten wordt tenminste één kwartier ingepland om de ruimte te reinigen. 

Het hobbycentrum heeft recentelijk in de vergaderruimte en de keuken extra mechanische ventilatie aangebracht. Bij het gebruik van de kleine vergaderruimte en of de keuken wordt van de gebruikers verwacht dat zij de nieuw aangebrachte mechanische ventilatie op de stand maximaal zetten en dat bij het verlaten van de ruimte de ventilatie op de laagste stand wordt gezet.

Hiernaast is voor de grote zaal, een toereikende luchtverversing gerealiseerd door het openzetten van bovenlichten en het verwijderen van een of meerdere plafondplaten. Hierdoor is een continue natuurlijke ventilatie ontstaan.

Reinigingsmiddelen/ ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn in alle ruimten. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de reiniging van gereedschappen, toetsenborden, gebruiksartikelen, verbruiksartikelen, enz. Elke deelnemer kan daartoe het initiatief nemen. Na afloop en het begin van een activiteit is dit een goed gebruik. 

Er zijn voor dit doel eenvoudige plastic handschoenen aanwezig. 

 

 1. Tot slot 

Indien zich in de loop van de komende maanden zaken voordoen die in dit kader aanvullend geregeld moeten worden dan is het bestuur bevoegd om dit te doen, ook al zou dit een inperking zijn van het beoefenen van de hobby’s in het gebouw.  

Bij iedere nieuwe stap van de Rijksoverheid vervallen alle maatregelen die het bestuur van ons hobbycentrum heeft genomen en worden er nieuwe maatregelen van kracht. Daarbij kan geen enkele deelnemer zich beroepen op afspraken uit het (directe) verleden 

Nieuwe besluiten van het bestuur worden via een mailbericht aan alle deelnemers bekendgemaakt. Deelnemers die niet over internet beschikken ontvangen een uitgeprint bericht. 

Het bestuur wenst u, ondanks de beperkende maatregelen, veel hobbyplezier en een gezellig en gezond samenzijn toe. 

 

Nuenen, 30 mei 2021