Gedragscode

Gedragscode voor deelnemers van Stichting Dorpswerkplaats Nuenen

De Dorpswerkplaats heeft een goede naam. Er heerst een gemoedelijke, ‘sociale’ cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met veel ruimte voor persoonlijk contact en we willen dit ook in de toekomst graag zo houden.

In verband met de groei van het aantal deelnemers heeft het bestuur van de Dorpswerkplaats een gedragscode ontwikkeld waarin een aantal afspraken staan zoals wij binnen de Dorpswerkplaats met elkaar willen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag. Het gaat er om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag, wat tevens een veilig en prettig klimaat binnen de Dorpswerkplaats zal waarborgen. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang:

  1. Open communicatie.

Dit betekent enerzijds dat het bestuur heldere informatie verstrekt over belangrijke zaken binnen de stichting, anderzijds dat de deelnemers op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als ze het ergens niet mee eens zijn. Maar ook respecteren en accepteren dat er beslissingen kunnen worden genomen die afwijken van je eigen mening.

  1. Respect voor elkaar.

Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Discrimineren, intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Respecteer de inzet van vrijwilligers die ervoor zorgen dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden, dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  1. Vrijwilligerswerk hoort erbij.

Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om binnen de grenzen van zijn / haar mogelijkheden gevraagd of ongevraagd beperkte taken binnen de stichting te verrichten. Zonder vrijwilligers kan de Dorpswerkplaats eenvoudigweg niet functioneren.

  1. Wees zuinig op gereedschap en materiaal. Blijf af van andermans eigendommen.

De Dorpswerkplaats investeert naar vermogen in gebouw, machines en materialen. Deze middelen brengen wij als deelnemers zelf bijeen, m.a.w. wij betalen het allemaal zélf. Reparatie- en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met de materialen omgaat. Van andermans eigendommen wordt vanzelfsprekend afgebleven. Bij diefstal zal aangifte worden gedaan.

  1. Afspraak is afspraak.

We komen onze afspraken na en spreken elkaar daar op aan. De beleidskaders*) die aan de deelnemers bekend zijn gemaakt, zoals ten aanzien van het rookverbod, zijn bindend voor iedereen.

*)  Deze beleidskaders zijn geformeerd in de doelstellingen van de Stichting Dorpswerkplaats Nuenen en zijn uitgewerkt in het reglement.

De gedragscode geldt voor alle deelnemers van de Dorpswerkplaats en maakt integraal deel uit van het inschrijfformulier m.i.v. 1-1-2008.

Let op:

Door het invullen van het inschrijfformulier, het tekenen voor de machtiging en het accepteren van de gedragscode ben je tot wederopzegging deelnemer van de Dorpswerkplaats.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Indien een afmelding later binnenkomt is men nog 1 jaar deelnemersbijdrage verschuldigd.

 

Het bestuur